Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 16: Tiếng ru

Cách trình bày bài thơ lục bát có điểm gì cần chú ý?

Cách trình bày bài thơ lục bát:

Dòng 6 chữ viết cách lề lỗi 1 ô li,

dòng 8 chữ viết sát lề lỗi

Dòng thơ nào có dấu chấm phẩy?

Dòng thơ thứ 2 có dấu chấm phẩy

Dòng thơ nào có dấu dấu gạch nối và dấu chấm hỏi?

Dòng thơ thứ 7 có dấu

gạch nối và dấu chấm hỏi .

ppt 20 trang trandan 15/10/2022 420
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 16: Tiếng ru", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 16: Tiếng ru

Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 16: Tiếng ru
heo thể thơ lục bát. 
Cách trình bày bài thơ lục bát có điểm gì cần chú ý? 
Cách trình bày bài thơ lục bát: 
Dòng 6 chữ viết cách lề lỗi 1 ô li, 
dòng 8 chữ viết sát lề lỗi 
Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 
Chính tả ( nhớ viết) 
 Tiếng ru 
8 
Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 
Chính tả ( nhớ viết) 
 Tiếng ru 
Dòng thơ nào có dấu chấm phẩy? 
Dòng thơ thứ 2 có dấu chấm phẩy . 
9 
Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 
Chính tả ( nhớ viết) 
 Tiếng ru 
Dòng thơ nào có dấu dấu gạch nối và dấu chấm hỏi? 
Dòng thơ thứ 7 có dấu 
gạch nối và dấu chấm hỏi . 
10 
Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 
Chính tả ( nhớ viết) 
 Tiếng ru 
Dòng thơ nào có dấu chấm than? 
Dòng thơ thứ 8 có dấu 
 chấm than . 
11 
Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 
Chính tả ( nhớ viết) 
 Tiếng ru 
 Viết đúng 
Luyện tập 
 l úa chín 
 l ửa tàn 
n úi cao 
 n ước còn 
12 
Tư thế ngồi viết 
 Lưng thẳng không tì ngực vào bàn. 
 Đầu hơi cúi. 
 Mắt cách vở khoảng 25 – 30 cm. 
 Tay phải cầm bút. 
 Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ. 
 Hai chân để song song thoải mái. 
 Con ong lµm mËt, yªu hoa 
 Con c¸ b¬i, yªu n­íc ; con chim ca, yªu trêi 
 Con ng­êi muèn sèng, con ¬i 
 Ph¶i yªu ®ång chÝ, yªu ng­êi anh em . 
 Mét ng«i sao ch¼ng s¸ng ®ªm 
 Mét th©n lóa chÝn, ch¼ng nªn mïa vµng 
 Mét ng­êi - ®©u ph¶i nh©n gian ? 
 Sèng ch¨ng, mét ®èm löa tµn mµ th«i ! 
 Tiếng ru 
( Trích) 
Ñoåi vôû soaùt loãi 
14 
Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 
Chính tả ( nhớ viết) 
 Tiếng ru 
 Viết đúng 
Luyện tập 
 l úa chín 
 l ửa tàn 
n úi cao 
 n ước còn 
Bài 2:a) 
15 
Bài 2: Tìm các từ: 
Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, 
có nghĩa như sau: 
Làm chín vàng thức ăn trong dầu, mỡ sôi. 
Trái nghĩa với khó. 
Thời điểm chuyển từ năm cũ sang mới . 
Luyện tập 
Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 
Chính tả ( nhớ viết) 
 Tiếng ru 
V 
16 
Bài 2: Tìm các từ: 
Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, 
có nghĩa như sau: 
Làm chín vàng thức ăn trong dầu, mỡ sôi. 
Trái nghĩa với khó. 
Thời điểm chuyển từ năm cũ sang mới. 
Luyện tập 
Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 
Chính tả ( nhớ viết) 
 Tiếng ru 
Rán 
Dễ 
Giao thừa 
 Củng cố: Các em vừa học xong bài chính tả trí nhớ gì? 
Các em vừa học xong bài chính tả trí nhớ Tiếng ru 
Nhắc lại cách trình bày bài thơ lục bát? 
Cách trình bày bài thơ lục bát: 
Dòng 6 chữ viết cách lề lỗi 1 ô li, 
dòng 8 chữ viết sát lề lỗi 
Nhận xét tiết học: Tuyên dương – nhắc nhở 
 Dặn dò: 
Về nhà các em làm bài trong vở bài tập 
Chuẩn bị bài: Quê hương ruột thịt. 
xin ch©n thµnh c¶m ¬n 
c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_tiet_16_tieng_ru.ppt