Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 23: Chiều trên sông Hương - Nguyễn Thị Bích Châu

Chiều trên sông Hương

Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn

 HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

ppt 17 trang trandan 15/10/2022 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 23: Chiều trên sông Hương - Nguyễn Thị Bích Châu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 23: Chiều trên sông Hương - Nguyễn Thị Bích Châu

Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 23: Chiều trên sông Hương - Nguyễn Thị Bích Châu
g , khiến mặt sông nghe như rộng hơn  
 HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG 
Cuối 
Đâu 
Huế 
Phía 
Cồn Hến 
Chiều trên sông Hương 
, 
, 
Chiều trên sông Hương 
, 
Chiều trên sông Hương 
, 
, 
, 
, 
, 
Chiều trên sông Hương 
. 
Huế 
Hương 
 Cuối buổi chiều , Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng  Phía bên sông , xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố , thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước . Đâu đó , từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông , tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng , khiến mặt sông nghe như rộng hơn  HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG  
Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009 Chính tả : (nghe - viết ) 
 Chiều trên sông Hương 
2) Điền vào chỗ trống oc hay ooc 
con s, 
mặc quần s 
cần cẩu m.. hàng , 
kéo xe rơ_m  
oc 
ooc 
oc 
ooc 
Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009 Chính tả : (nghe - viết ) 
 Chiều trên sông Hương 
con sóc 
quần sooc 
cần cẩu móc hàng 
xe rơ_mooc 
3) Viết lời giải các câu đố sau : 
Quen gọi là hạt 
Chẳng nở thành cây 
Nhà cao nhà đẹp 
Dùng tôi để xây . 
( Là hạt gì ?) 
Hạt cát 
Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009 Chính tả : (nghe - viết ) 
 Chiều trên sông Hương 
Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009 Chính tả : (nghe - viết ) Chiều trên sông Hương  
Cuûng coá : Tìm vaø ghi laïi caùc tieáng coù trong baøi chính taû Chieàu treân soâng Höông 
a)Baét ñaàu baèng ch :.. 
b) Baét ñaàu baèng tr :. 
chieàu , chaøi 
trôû , tre , trong , truùc , treân , 
Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009 Chính tả : (nghe - viết ) Chiều trên sông Hương  
Chúc thầy cô mạnh khoẻ 
Chúc các em chăm ngoan 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_tiet_23_chieu_tren_song_huong_nguye.ppt