Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 46: Đôi bạn - Trường TH Đinh Trang Hòa II

Câu 1: Thành và Mến kết bạn với nhau vào dịp nào?

Thành và Mến kết bạn với nhau từ lúc còn nhỏ, khi giặc Mĩ ném bom bắn phá miền Bắc. Thành theo bố mẹ sơ tán về quê Mến.

Câu 2: Lần đầu ra phố, Mến thấy thị xã có gì lạ?

Câu 3: Ở công viên, Mến có hành động gì đáng khen?

Tìm hiểu bài

Qua hành động này, em thấy Mến có đức tính gì đáng quý?

Mến dũng cảm và sẵn sàng cứu người, bạn còn rất khéo léo khi cứu cậu bé.

ppt 18 trang trandan 15/10/2022 620
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 46: Đôi bạn - Trường TH Đinh Trang Hòa II", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 46: Đôi bạn - Trường TH Đinh Trang Hòa II

Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 46: Đôi bạn - Trường TH Đinh Trang Hòa II
 công viên 
 tuyệt vọng 
 thuyền thúng 
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 
Tập đọc- Kể chuyện 
Đôi bạn 
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 
Tập đọc- Kể chuyện 
Đôi bạn 
Đọc từng đoạn theo nhóm 
Thi đọc 
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 
Tập đọc- Kể chuyện 
Đôi bạn 
Tìm hiểu bài 
Câu 1: Thành và Mến kết bạn với nhau vào dịp nào? 
Thành và Mến kết bạn với nhau từ lúc còn nhỏ, khi giặc Mĩ ném bom bắn phá miền Bắc. Thành theo bố mẹ sơ tán về quê Mến. 
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 
Tập đọc- Kể chuyện 
Đôi bạn 
Tìm hiểu bài 
 Câu 2 : Lần đầu ra phố, Mến thấy thị xã có gì lạ? 
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 
Tập đọc- Kể chuyện 
Đôi bạn 
Tìm hiểu bài 
 Câu 3: Ở công viên, Mến có hành động gì đáng khen? 
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 Tập đọc- Kể chuyện Đôi bạn  
Qua hành động này, em thấy Mến có đức tính gì đáng quý? 
 Mến dũng cảm và sẵn sàng cứu người, bạn còn rất khéo léo khi cứu cậu bé. 
Tìm hiểu bài 
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 Tập đọc- Kể chuyện Đôi bạn  
 Câu 4 : Em hiểu câu nói của người bố như thế nào? 
Tìm hiểu bài 
Câu 5 : Tìm những chi tiết nói lên tình cảm thủy chung của gia đình Thành đối với những người đã giúp đỡ mình. 
 Gia đình Thành tuy đã về thị xã nhưng vẫn nhớ gia đình Mến, bố Thành về thăm lại nơi sơ tán trước đây và đón Mến ra chơi. Thành đưa mến đi thăm khắp thị xã. Bố Thành luôn nhớ và giành những suy nghĩ tốt đẹp cho Mến và những người dân ở quê. 
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 Tập đọc- Kể chuyện Đôi bạn  
 Qua câu chuyện, em có suy nghĩ gì về phẩm chất của người nông thôn và người thành phố? 
 Nội dung : Câu chuyện c a ngợi phẩm chất tốt đẹp của người ở nông thôn và tình cảm thuỷ chung của người thành phố với những người đã giúp đỡ mình lúc gian khổ, khó khăn . 
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 Tập đọc- Kể chuyện Đôi bạn  
Tìm hiểu bài 
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 
Tập đọc- Kể chuyện 
Đôi bạn 
* Củng cố - Dặn dò: 
Nội dung : Câu chuyện c a ngợi phẩm chất tốt đẹp của người ở nông thôn và tình cảm thuỷ chung của người thành phố với những người đã giúp đỡ mình lúc gian khổ, khó khăn . 
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 
Tập đọc- kể chuyện 
Đôi bạn 
 Veà nhaø, / Thaønh vaø Meán sôï boá lo, / khoâng daùm keå cho boá nghe chuyeän xaûy ra. : // Maõi khi Meán ñaõ veà queâ, / boá môùi bieát chuyeän. // Boá baûo: // 
Ngöôøi ôû laøng queâ nhö theá ñaáy , / con aï. // Luùc ñaát nöôùc coù chieán tranh, / hoï saün loøng seû nhaø seû cöûa . // 
Cöùu ngöôøi, / ho ï khoâng heà ngaàn ngaïi . // 
Luyện đọc lại 
Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ hạnh phúc 
Chúc các em chăm ngoan học giỏi! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_tiet_46_doi_ban_truong_th_dinh_trang.ppt