Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 50: Anh Đom Đóm

Đoạn 1, hỏi: Chủ quán kiện bác nông dân về việc gì?

Đoạn 2, hỏi: Thái độ của bác nông dân thế nào khi nghe lời phán xử?

Đoạn 3, hỏi:Mồ Côi đã nói gì để kết thúc phiên toà ?

*Đọc đúng:

Tiếng chị Cò Bợ:

 “Ru hỡi! Ru hời!

 Hỡi bé tôi ơi,

 Ngủ cho ngon giấc”.

Tìm hiểu bài

Khổ thơ 1 và 2 :

 - Hỏi: Anh Đóm lên đèn đi đâu ?

Anh Đóm lên đèn đi gác cho mọi ngời ngủ yên.

 

ppt 18 trang trandan 15/10/2022 880
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 50: Anh Đom Đóm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 50: Anh Đom Đóm

Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 50: Anh Đom Đóm
2011 
Tập đ ọc : 
Anh Đ om Đ óm 
Luyện đ ọc : 
Tìm hiểu bài : 
*Đ ọc đ úng : 
	 Tiếng chị Cò Bợ : 
	“ Ru hỡi ! Ru hời ! 
	 Hỡi bé tôi ơi, 
	 Ngủ cho ngon giấc ”. 
* Từ ng ữ: 
- cò bợ 
- vạc 
Thứ ngày tháng 12 năm 2011 
Tập đ ọc : 
Anh Đ om Đ óm 
Luyện đ ọc : 
Tìm hiểu bài : 
*Đ ọc đ úng : 
- đ om đ óm 
* Từ ng ữ: 
- cò bợ 
- vạc 
Thứ ngày tháng 12 năm 2011 
Tập đ ọc : 
Anh Đ om Đ óm 
Luyện đ ọc : 
Tìm hiểu bài : 
*Đ ọc đ úng : 
	 Tiếng chị Cò Bợ : 
	“ Ru hỡi ! Ru hời ! 
	 Hỡi bé tôi ơi, 
	 Ngủ cho ngon giấc ”. 
- đ om đ óm 
* Từ ng ữ: 
- cò bợ 
- vạc 
* Nội dung: 
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011 
Tập đ ọc:Anh Đ om Đ óm 
Đ ọc trong nhóm 2 
Đ ọc đ ồng thanh bài th ơ. 
 * Khổ th ơ 1 và 2 : 
 - Hỏi : Anh Đ óm lên đ èn đi đâu ? 
Tìm hiểu bài 
Anh Đ óm lên đ èn đi gác cho mọi người ngủ yên . 
 Anh Đ óm thấy những cảnh trong đêm là Chị Cò Bợ ru con, thím Vạc lặng lẽ mò tôm bên sông . 
- Hỏi : Anh Đ óm thấy những cảnh gì trong đêm? 
* Khổ th ơ 3 và 4: 
Qua tìm hiểu các câu hỏi , em thấy bài th ơ ca ngợi đ iều gì ? 
Thứ ngày tháng 12 năm 2011 
Tập đ ọc : 
Anh Đ om Đ óm 
Luyện đ ọc : 
Tìm hiểu bài : 
*Đ ọc đ úng : 
	 Tiếng chị Cò Bợ : 
	“ Ru hỡi ! Ru hời ! 
	 Hỡi bé tôi ơi, 
	 Ngủ cho ngon giấc ”. 
- đ om đ óm 
* Từ ng ữ: 
- cò bợ 
- vạc 
* Nội dung: 
Bài th ơ ca ngợi anh Đ om Đ óm chuyên cần và tả cuộc sống của các loài vật ở làng qu ê vào ban đêm rất đ ẹp . 
Luyeọn ủoùc 
Hoùc Thuoọc Loứng 
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011 
Tập đ ọc:Anh Đ om Đ óm 
Mặt trời 
bé tôi ơi 
Bóng 
 Anh Đ óm 
Lên 
Theo 
Đ óm 
Đi 
Lo 
Tiếng 
“ Ru hỡi ! 
Hỡi 
Ngủ 
cho người ngủ 
gác núi 
 tối lan dần , 
chuyên cần 
làn gió mát . 
đ èn đi gác 
đi rất êm, 
suốt một đêm 
chị Cò Bợ 
Ru hời ! 
cho ngon giấc ” 
Thứ ngày tháng 12 năm 2011 
Tập đ ọc : 
Anh Đ om Đ óm 
Mặt trời . 
Bóng  
Anh Đ óm  
Lên  
Theo 
Đ óm . 
Đi 
Lo 
Tiếng  
“ Ru hỡi  
Hỡi  
Ngủ  
Nhận xét tiết học . 
Chuẩn bị bài sau 
Nội dung bài ca ngợi đ iều gì ? 
Chaứo caực Thaày Coõ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_tiet_50_anh_dom_dom.ppt