Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Bài 18: Làm quạy giấy tròn - Chu Thị Soa

A. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1.Cắt giấy

2. Gấp, dán quạt

3. Làm cán và hoàn chỉnh quạt

BƯỚC 1: Cắt giấy

2 tờ giấycó chiều dài 24 ô, chiều rộng 16 ô

2 Tờ giấy cùng màu, chiều dài 12 ô, chiều rộng 10 ô

BƯỚC 2: Gấp dán quạt:

.Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô phía trên,gấp cách đều 1ô theo chiều rộng cho đến hết. Sau đó gấp đôi.

2. Gấp tờ giấy hình chữ nhật thứ 2 giống như tờ thứ nhất.

3. Để mặt màu của 2 tờ giấy vừa gấp ở cùng 1 phía, bôi hồ và dán 2 mép với nhau

4. Dùng chỉ buộc chặt vào nếp gấp giữa và bôi hồ lên mép gấp trong cùng, ép chặt

 

ppt 17 trang trandan 15/10/2022 500
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Bài 18: Làm quạy giấy tròn - Chu Thị Soa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Bài 18: Làm quạy giấy tròn - Chu Thị Soa

Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Bài 18: Làm quạy giấy tròn - Chu Thị Soa
ùng chỉ buộc chặt vào nếp gấp giữa và bôi hồ lên mép gấp trong cùng , ép chặt 
BƯỚC 2: Gấp dán quạt : 
Thủ công Bài 18: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN 
1. Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn,mặt kẻ ô phía trên,gấp cách đều 1ô theo chiều rộng cho đến hết . Sau đó gấp đôi . 
2. Gấp tờ giấy hình chữ nhật thứ 2 giống như tờ thứ nhất . 
24 « 
16« 
*B­íc2 : GÊp , d¸n qu¹t 
Thủ công Bài 18: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN 
3. Đặt tờ giấy đã gấp lên bàn . Sau đó gấp đôi . 
*B­íc2 : GÊp , d¸n qu¹t 
B«i hå 
Thủ công Bài 18: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN 
4. Để mặt màu của 2 tờ giấy vừa gấp ở cùng 1 phía , bôi hồ và dán 2 mép với nhau 
*B­íc2 : GÊp , d¸n qu¹t 
B«i hå 
Ðp chÆt 
Thủ công Bài 18: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN 
4. Dùng chỉ buộc chặt vào nếp gấp giữa và bôi hồ lên mép gấp trong cùng , ép chặt 
Thủ công Bài 18: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN 
*B­íc2 : GÊp , d¸n qu¹t 
5. Bôi hồ và dán mép 2 tờ giấy đã gấp vào với nhau 
DÁN HỒ 
BƯỚC 3: Làm cán quạt và hoàn chỉnh quạt 
Thủ công Bài 18: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN 
1. Lấy từng tờ giấy làm cán quạt gấp cuộn theo cạnh 12 ô gấp cuộn với nếp gấp rộng 1ô cho đến hết tờ giấy . 
2. Bôi hồ vào mép cuối và dán lại để được cán quạt 
3. Bôi hồ lên hai mép ngoài cùng của quạt và nữa cán quạt . Sau đó lần lượt dán ép hai cán quạt vào 2 mép ngoài cùng của quạt . 
4. Sau khi hồ khô dùng 2 tay kéo (2 nữa cán quạt ) cho tới khi 2 nữa cán quạt đó gặp nhau . 
5. Bôi hồ và dán hoàn chỉnh sản phẩm 
B­íc 3 : Lµm c¸n qu¹t vµ hoµn chØnh qu¹t 
Thủ công Bài 18: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN 
12 ô 
10 ô 
1. Lấy từng tờ giấy làm cán quạt gấp cuộn theo cạnh 12 ô gấp cuộn với nếp gấp rộng 1ô cho đến hết tờ giấy 
1 Ô 
Thủ công Bài 18: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN 
2. Bôi hồ vào mép cuối và dán lại để được cán quạt 
B­íc 3 : Lµm c¸n qu¹t vµ hoµn chØnh qu¹t 
Bôi hồ , dán 
Thủ công Bài 18: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN 
B­íc 3 : Lµm c¸n qu¹t vµ hoµn chØnh qu¹t 
4. Sau khi hồ khô dùng 2 tay kéo 2 nữa cán quạt cho tới khi 2 nữa cán quạt đó gặp nhau . 
5. Bôi hồ và dán hoàn chỉnh sản phẩm 
CÁN 
3. Ho¹t ® éng 3 : TËp lµm qu¹t giÊy trßn 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_thu_cong_lop_3_bai_18_lam_quay_giay_tron_chu_thi_s.ppt