Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 54: Chí Phèo - Phạm Thị Hương

I.Tìm hiểu chung

II. Đọc – hiểu văn bản

1. Hình ảnh làng Vũ Đại

2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo

a. Chí phèo trước khi vào tù

b. Chí phèo sau khi ra tù

Tại sao từ một anh nông dân lực điền Chí lại trở thành một con quỷ dữ của làng Vũ Đaị?

Nguyên nhân Chí vào tù:

+ Cơn ghen của Bá Kiến ->Chí vào tù

+ Nhà tù thực dân -> biến Chí từ anh nông dân hiền lành trở thành con quỷ dữ.

 

ppt 30 trang trandan 06/10/2022 12660
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 54: Chí Phèo - Phạm Thị Hương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 54: Chí Phèo - Phạm Thị Hương

Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 54: Chí Phèo - Phạm Thị Hương
ân vật điển hình độc đáo. 
(Nam Cao) 
 I.Tìm hiểu chung 
 II. Đọc – hiểu văn bản 
 III. Tổng kết 
 1. Nội dung 
 2. Nghệ thuật 
 Em hãy cho biết các biện pháp nghệ thuật tiêu biểu của tác phẩm? 
Ti ết : 54 
(Nam Cao) 
 I.Tìm hiểu chung 
ChÝ PhÌo 
l­¬ng thiÖn 
 B¸ KiÕn 
 Nhµ tï 
T×nh yªu 
ThÞ Në 
 X· héi 
 (Bµ c« T Në) 
ChÝ PhÌo bÞ 
 l­u manh ho¸ 
Kh¸t väng trë 
vÒ l­¬ng thiÖn 
ChÝ PhÌo giÕt B¸ 
KiÕn, tù s¸t 
ChÝ PhÌo bÞ cù 
tuyÖt quyÒn lµm ng­êi 
 UÊt øc 
TuyÖt väng 
 II. Đọc – hiểu văn bản 
 III. Tổng kết 
 * Củng cố 
Ti ết : 54 
(Nam Cao) 
 I.Tìm hiểu chung 
 II. Đọc – hiểu văn bản 
 III. Tổng kết 
 - Học bài. 
 - Làm bài tập số 1,2 trong phần luyện tập (SGK trang 156). 
 - Sọan bài “ Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu”. 
 * Dặn dò 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ngu_van_lop_11_tiet_54_chi_pheo_pham_thi_huong.ppt